Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Organická chemie

Autor: Anna Janeczková, Pavel Klouda (názvosloví); 160 stran A4, 
druhé vydání v roce 2001, dotisk v roce 2020. Vydání aplikuje moderní názvosloví podle posledních doporučení IUPAC

Ukázky z textu:

Konformace organických sloučenin (první ukázka)

V necyklických molekulách, v nichž jsou atomy vázány jednoduchou vazbou sigma, dochází k otáčení (rotaci) atomů nebo skupin atomů kolem této jednoduché vazby. Jednotlivé molekuly sloučeniny se pak mohou lišit vzájemnou orientací substituentů na atomech spojených jednoduchou vazbou. Taková prostorová uspořádání téže chemické sloučeniny, která mohou plynule přecházet jedno v druhé, se nazývají konformace nebo konformační (rotační) izomery, zkráceně konformery (rotamery). V souboru molekul téže látky jsou konformery zastoupeny ve vzájemné rovnováze. Energeticky nejvýhodnější z nich (tj. konformer s nejmenším obsahem potenciální energie) za běžných podmínek zpravidla převažuje a výrazně určuje vlastnosti sloučeniny.


Amidy karboxylových kyselin (druhá ukázka)

Amidy karboxylových kyselin jsou deriváty kyselin, v nichž je karboxylový hydroxyl nahrazen skupinou –NH2.

Názvosloví
- Substituční názvy amidů se tvoří přidáním zakončení amid k názvu uhlovodíku. 
Při odvození názvu ze systematického názvu karboxylové kyseliny nahradíme zakončení -ová kyselina zakončením -amid, resp. -karboxylová kyselina zakončením -karboxamid. 
- Polosystematické názvy se tvoří připojením koncovky -amid ke kmeni latinského názvu karboxylové kyseliny (acetamid). 
- Třetí způsob tvorby názvu využívá opisu (amid octové kyseliny).


Hlavní kapitoly

ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE 
STAVBA ORGANICKÝCH SLOUČENIN 
KLASIFIKACE ORGANICKÝCH SLOUČENIN 
PROSTOROVÁ STAVBA ORGANICKÝCH SLOUČENIN 
KLASIFIKACE REAKCÍ A REAKČNÍ MECHANISMY 
NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN 
NASYCENÉ UHLOVODÍKY 
UHLOVODÍKY S DVOJNÝMI VAZBAMI 
UHLOVODÍKY S TROJNÝMI VAZBAMI 
ARENY 
NÁZVOSLOVÍ DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ 
HALOGENDERIVÁTY 
ORGANOKOVOVÉ SLOUČENINY 
NITROSLOUČENINY 
AMINY 
HYDROXYDERIVÁTY 
ETHERY 
ALDEHYDY A KETONY 
KARBOXYLOVÉ KYSELINY 
SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN 
FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN 
SIRNÉ SLOUČENINY 
ORGANICKÉ SLOUČENINY FOSFORU, ARSENU, KŘEMÍKU A BORU 
HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY 
DOPLNĚK - PŘÍRODNÍ LÁTKY