Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Fyzikální chemie

Autor: Pavel Klouda; 154 stran 16 x 23,4 cm, nové přepracované vydání v roce 2017. Základní učebnice pro výuku fyzikální chemie na středoškolské úrovni. Učebnice je doplněna řadou řešených příkladů a cvičení.

Ukázka z textu:

Molekuly ve vnějších polích bez výměny energie

Dipólový moment

Molekula, která má odlišné těžiště kladného a záporného náboje, se chová jako elektrický dipól. Dipól popisujeme veličinou zvanou elektrický dipólový moment (dipólmoment) m. Jeho hodnota je určena součinem elektrického náboje q a vzdálenosti nábojů l:

.......... rovnice 8-1

Elektrický dipólový moment v molekulách dělíme na:

  • permanentní (trvalý) – způsobený polaritou vazeb;
  • indukovaný – vyvolaný vnějším elektrickým polem.

Permanentní dipólový moment molekuly je výsledkem vektorového součtu dipólových momentů jednotlivých vazeb. Výsledek závisí:

  • na polaritě vazeb, které určují jejich dipólové momenty,
  • na vazebných úhlech.

Obr 93 A – určení dipólového momentu, B – dipólový moment molekuly, C – solvatace iontu polárním rozpouštědlem

Řešený příklad

Určete permanentní dipólmoment sulfanu, je-li dipólmoment vazby S–H 2,23×10-30C m a vazebný úhel 109°.

Provedeme vektorový součet s využitím kosinové věty:


Hlavní kapitoly

1. Fyzikální chemie 
2. Skupenské stavy látek 
3. Základy termodynamiky 
4. Chemická kinetika 
5. Chemické rovnováhy 
6. Fázové rovnováhy 
7. Elektrochemie 
8. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul