Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Chemická laboratorní cvičení II

Autorský kolektiv; vydáno v roce 2017, 47 stran. Učebnice se zaměřuje na specifika práce s organickými sloučeninami. Nové vydání přináší aktualizovaný pohled na nakládání s chemickými látkami a úpravy některých návodů na základě praktických zkušeností ve výuce. Obsahuje kapitoly z oblasti bezpečnosti práce, nakládání s chemickými látkami a seznamuje s laboratorním vybavením. Praktická část obsahuje úlohy z oblasti preparace, důkazových reakcí a mikrokrystaloskopie.

Ukázka z textu:

Úloha č. 11 Příprava nitrobenzenu

Princip: Nitrace je chemická reakce, kterou se zavádí do molekuly organické látky nitroskupina –NO2. Reakce probíhá v přítomnosti kyseliny sírové:

Provedení: Nejprve připravte ve varné baňce o objemu 250 ml nitrační směs tak, že do 20 ml koncentrované kyseliny dusičné budete po malých dávkách opatrně přidávat 25 ml koncentrované kyseliny sírové. Potom na baňku nasaďte zpětný vzdušný chladič a do nitrační směsi přikapávejte za neustálého intenzivního míchání 0,2 molu benzenu. Teplota reakční směsi nesmí překročit 80 °C. Ochlazování provádějte ponořením baňky do studené vody – není však vhodné směs příliš podchlazovat, reakce má neustále ply­nule probíhat. Po přidání veškerého benzenu ještě baňku zahřívejte asi 1 h ve vodní lázni při teplotě 80 °C. Během zahřívání směs protřepávejte. Obsah baňky vlijte do dělicí nálevky a po rozdělení vrstev vypusťte spodní kapalinu, tj. nadbytečnou nitrační směs. K nitrobenzenu v dělicí nálevce přidejte vodu, směs protřepejte a nechejte ustát. Těžší nitrobenzen tvoří nyní spodní vrstvu, nad ní je voda. Někdy se v horní části ještě objeví třetí vrstva kapaliny, což je nezreagovaný benzen. Nitrobenzen oddělte a znovu, ještě alespoň dvakrát, promyjte vodou. Pak jej vysušte bezvodým chloridem vápenatým. Čirý, suchý nitrobenzen předestilujte frakční destilací. Jímejte frakci při teplotě 206–207 °C.

Přípravu nitrační směsi je třeba bezpodmínečně provádět v digestoři.


Hlavní kapitoly

1. Seznam potřeb do laboratorních cvičení
2. Rozpis prací
3. Úloha č. 1 Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní pomůcky
3. 1 Bezpečnost práce v chemické laboratoři
3. 2 Laboratorní řád
3. 3 Laboratorní sklo
3. 4 Pracovní záznam z laboratorních cvičení – protokol
4. Úloha č. 2a Rekrystalizace technického acetanilidu
5. Úloha č. 2b Sublimace
6. Úloha č. 3a Extrakce v Soxhletově extraktoru
7. Úloha č. 3b Destilace s vodní párou
8. Úloha č. 4a Stanovení teploty tání
9. Úloha č. 4b Stanovení teploty varu
10. Úloha č. 5 Organická elementární analýza I
11. Úloha č. 6 Organická elementární analýza II – neznámý vzorek
12. Úloha č. 7 Mikroskopie I
13. Úloha č. 8 Mikroskopie II
14. Úloha č. 9 Příprava uhlovodíků
15. Úloha č. 10 Příprava jodoformu z ethanolu
16. Úloha č. 11 Příprava nitrobenzenu
17. Úloha č. 12a Příprava kyselého azobarviva Oranž II
18. Úloha č. 12b Vybarvování textilních vláken azobarvivy
19. Úloha č. 13a Vlastnosti hydroxyderivátů I
20. Úloha č. 13b Vlastnosti hydroxyderivátů II
21. Úloha č. 14 Vlastnosti aldehydů a ketonů
22. Úloha č. 15 Příprava a vlastnosti karboxylových kyselin
23. Úloha č. 16 Příprava ethylacetátu esterifikací
24. Úloha č. 17 Příprava acetylsalicylové kyseliny
25. Úloha č. 18 Příprava butylbromidu z butylalkoholu
26. Úloha č. 19 Příprava kyseliny octové oxidací ethanolu
27. Použitá literatura