Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Anorganická technologie

Autor: Přemysl Hranoš; 96 stran A4; vydáno v roce 2000. Přehledný výklad látky využitelný na všech typech středních škol

Ukázka z textu:

Výroba hliníku

Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit, který se těží např. v Maďarsku, Guinei, Austrálii a Rumunsku. Jeho podstatou jsou hydratované oxidy hliníku znečištěné oxidy železa a křemíku. Výroba hliníku má tři fáze:

a) příprava čistého Al2O3,

b) výroba surového hliníku elektrolýzou,

c) elektrolytická rafinace hliníku.

a) Příprava čistého Al2O3 se provádí více metodami, které mají společný základ. Alkalickým tavením (pomocí NaOH nebo sody) se přemění Al2O3 na hlinitan sodný, který je na rozdíl od nečistot rozpustný ve vodě. Hydrolýzou nebo pomocí CO2 se získá Al(OH)3, který se kalcinací přemění na čistý oxid hlinitý.

Al2O3.nH2O + 2 NaOH --> 2 NaAlO2 + (n+1) H2O

NaAlO2 + 2 H2O --> Al(OH)3 + NaOH

2 Al(OH)3 ® Al2O3 + 3 H2O

b) Výroba surového hliníku elektrolýzou se provádí v Žiaru nad Hronom na Slovensku. Princip elektrolýzy je zřejmý z obr.č. 138. Základním elektrolytem je tavenina oxidu hlititého v kryolitu. Přídavek kryolitu (Na3AlF6) snižuje teplotu tání Al2O3 z 2050 °C na 950 °C (eutektická koncentrace je 15 % Al2O3). Katodou je z počátku grafitové dno, později přebírá jeho funkci kapalný hliník. Anodou je grafit. Probíhající reakce nejsou jednoduché. Oxid hlinitý pravděpodobně disociuje takto:

Al2O3 --> Al3+ + AlO33–

Na katodu přenášejí proud Al3+ a Na+. Vzhledem ke kladnějšímu vylučovacímu potenciálu se na katodě vylučuje hliník.

Al3+ + 3 e --> Al

K anodě se pohybují ionty AlO33– :

2 AlO33– – 6 e --> Al2O3 + 3/2 O2

Kyslík, který se zde vylučuje, reaguje s uhlíkem z anody a tvoří se směs plynů CO a CO2. Kapalný hliník s koncentrací 99,5 % se odsává ze dna elektrolyzéru vakuovou pánví. Jenom menší část surového hliníku se rafinuje.

c) Rafinace hliníku se provádí trojvrstvovou metodou. Princip je zřejmý z obr.č. 139. Základem je anodické rozpouštění hliníku z jeho slitiny s mědí a vyloučení velmi čistého hliníku na katodě. Anodou a současně nejspodnější vrstvou je slitina hliníku s 25 % Cu (hustota je 3 000 až 3 500 kg.m–3). Prostřední vrstvou je elektrolyt (směs BaCl2, AlF3 a NaF), jehož hustota je 2 700 kg.m–3. Nejvrchnější vrstvou je čistý hliník, který se vylučuje na katodě. Hustota roztaveného hliníku je 2 300 kg.m–3.

Principem čištění je fakt, že kovy elektropozitivnější než hliník se z anody nerozpouštějí a prvky, které jsou elektronegativnější než hliník, se na katodě nevylučují. Surový hliník se neustále na anodu přidává a z katody se odčerpává čistý hliník o obsahu 99,998 %.

Obrázek 138 Schéma elektrolyzéru na výrobu hliníku

Obrázek 139 Schéma elektrolytické rafinace hliníku


Hlavní kapitoly

ÚVOD 
Základní pojmy technické chemie 
Historie chemické výroby 
Struktura chemické výroby v České republice 
Úkoly chemické analýzy a kontroly ve výrobě, při ochraně životního prostředí a v technologickém výzkumu 
ANORGANICKÉ VÝROBY A VÝROBKY 
Základní anorganické suroviny a výroba meziproduktů 
Voda 
Vzduch, kyslík, dusík 
Anorganické sloučeniny dusíku 
Síra a její sloučeniny 
Fosfor a jeho anorganické sloučeniny 
Významné halogeny a jejich anorganické sloučeniny 
Anorganické sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin 
Finální anorganické výrobky 
Průmyslová hnojiva 
Anorganické pigmenty 
Technické kovy 
Výrobky silikátového průmyslu