Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Analytická chemie

Autor: Hana Moravcová; 100 stran; dotisk v roce 2022

 

Učebnice pro druhý ročník chemických oborů SPŠ. Anorganická a organická kvalitativní analýza, vážková analýza, odměrná analýza, řada cvičení u každé kapitoly.

Ukázka z textu:

Skupinové reakce kationtů s uhličitanem sodným

Roztok uhličitanu sodného sráží všechny běžné kationty s výjimkou kationtu sodného, draselného a amonného. Uhličitan sodný podléhá ve vodných roztocích hydrolýze. Vznikající hydroxidové ionty způsobují, že při srážení se tvoří směs uhličitanů a hydroxouhličitanů, např.:

3 Bi3+ + 4 CO32– + OH --> Bi2(CO3)3 + BiCO3(OH)

Uhličitany se většinou dobře rozpouštějí v kyselinách, současně probíhá jejich rozklad a uniká oxid uhličitý:

BaCO3 + 2 H3O+ --> Ba2+ + CO2 + 3 H2O

Uhličitany amfoterních prvků se rozpouštějí v nadbytku uhličitanu sodného.

Podle vzniklé barevné sraženiny můžeme rozdělit kationty asi takto:

Bílá sraženina: kationty stříbrný, olovnatý, kademnatý, bismutitý, antimonitý, cínatý, cíničitý, zinečnatý, hlinitý, hořečnatý, vápenatý, strontnatý, barnatý, manganatý (hnědne), železnatý (hnědne).

Žlutá nebo nažloutlá: kationty stříbrný, rtuťný.

Zelená až modrá: kationty chromitý, nikelnatý, měďnatý.

Červená až hnědá: kationty kobaltnatý, rtuťnatý, železitý.

Skupinové reakce kationtů s uhličitanem amonným

Reakce s uhličitanem amonným jsou obdobné reakcím s alkalickými uhličitany. Sráží se všechny běžné kationty s výjimkou kationtu sodného, draselného, amonného a hořečnatého. Také touto reakcí vzniká směs uhličitanů a hydroxouhličitanů. Uhličitan amonný je méně zásaditý než uhličitan sodný, proto se v jeho nadbytku uhličitany amfoterních prvků nerozpouštějí. Rozpouštějí se pouze sraženiny těch prvků, které tvoří amminkomplexy. např. uhličitan zinečnatý:

Zn2+ + CO32---> ZnCO3

ZnCO3 + 4 NH3 --> [Zn(NH3)4]2+ + CO32–

Skupinové reakce kationtů s hydrogenfosforečnanem sodným

S hydrogenfosforečnanem sodným se srážejí všechny kationty s výjimkou kationtů sodného, draselného a amonného. Řada fosforečnanů je charakteristicky zabarvena. Sraženiny se od sebe liší rozpustností v kyselinách a roztocích hydroxidů. V koncentrovaných roztocích hydroxidů se rozpouští většina fosforečnanů amfoterních prvků. V amoniaku fosforečnany kationtů, které tvoří amminkomplexy.

Tabulka 10 Skupinové reakce kationtů s hydrogenfosforečnanem sodným

Kation Zabarvení sraženiny
stříbrný žlutá
olovnatý bílá
měďnatý modrozelená
hlinitý bílá, rosolovitá
chromitý světlezelená
zinečnatý bílá, krystalická (v přítomnosti NH4+)
železnatý bílá, přechází v zelenomodrou
kobaltnatý modrofialová
nikelnatý žlutozelená
vápenatý bílá
hořečnatý bílá, krystalická (v přítomnosti NH4+)

Hlavní kapitoly

  1. Úvod
  2. Základní pojmy analytické chemie kvalitativní
  3. Kvalitativní anorganická analýza
  4. Vážková analýza (gravimetrie)
  5. Organická analýza
  6. Odměrná analýza
  7. Dodatky (Vyjadřování kvantitativního složení analyzovaných systémů, Zpracování analytických dat, Klasifikace chyb, Vyjadřování výsledků a jejich přesnost)